×
  • آشنایی با زبان محاسبات آماری R

    سید سعید موسوی ندوشنی

Click on cover to enlarge.
1 - 2Hours to read