×
  • آنالیز تانسوری و کاربردهای آن در مکانیک

    لئونید لبدف مایکل کلود ویکتور ارمیف

Click on cover to enlarge.
Buy This Book
From Amazon.
9 - 10Hours to read