×
  • کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی Ùˆ سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت Ùˆ پروژه

    کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read