×
  • بررسی چالش های پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی با تاکید بر دولتهای محلی و شهرداری ها

    جواد قلیزاده

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read