×
  • اقتصاد دیجیتال: پارادایم نوین خلق ارزش و مدل های کسب و کار جدید

    مهدی محمدی و همکاران

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read