×
  • کاربرد شیوه های مدیریت بر عملکرد سازمانی در شرکت کشتی سازی فراساحل ایران  (ISOICO)

    مصطفی محمودزاده

Click on cover to enlarge.
2 - 3Hours to read