×
  • مبانی مدیریت برای متخصصان اطلاع رسانی

    تآلیف: جی ادوارد اونز، پاتریشیا لایزا وارد-مترجم :مینو واعظ زاده و دیگران

Click on cover to enlarge.
15 - 17Hours to read